Privacy reglement

Privacy reglement

Teneinde onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, worden door Bodee Advocaten persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever, onder meer om betere diensten te kunnen bieden en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bodee Advocaten verwerkt deze persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bodee Advocaten treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. De door opdrachtgever aan Bodee Advocaten ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van Bodee Advocaten en om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de opdrachtgever. Ingeval persoonsgegevens worden verwerkt en Bodee Advocaten hierbij optreedt als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 4 onder 7 AVG, dan heeft Bodee Advocaten met de “verwerker” in de zin van artikel 4 onder 8 AVG een “verwerkersovereenkomst” afgesloten, waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Bodee Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet en/of regelgeving is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

  • het bewaren van (persoons)gegevens in een veilige en beschermde omgeving;
  • het voldoen aan beveiligingseisen t.a.v. de website
  • het opstellen van verwerkersovereenkomsten met derde partijen
  • het opstellen van een Privacy beleid en plaatsing ervan op onze website.
  • Vragen of klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bodee Advocaten

Rokkeveenseweg 38a

2712 XZ Zoetermeer

Tel 079 34 35 130

Fax 079 34 35 139

E-mail info@bodee-advocaten.nl