Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bodee Advocaten

ARTIKEL 1: BODEE ADVOCATEN 1.1. Bodee Advocaten is een handelsnaam van PACTA Advocaten BV, gevestigd te Zoetermeer. Geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 27272036.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen Bodee Advocaten en derden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor bepaalde diensten van Bodee Advocaten kunnen afwijkende algemene voorwaarden gelden. 2.2. Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve mede bedongen ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, waaronder de bestuurders van Bodee Advocaten, (bestuurders van) ingeschakelde besloten vennootschappen en de voor Bodee Advocaten werkzame personen.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST 3.1. Een opdracht komt tot stand met Bodee Advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING VAN DERDEN 4.1. De keuze van de door Bodee Advocaten in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Bodee Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde, behoudens opzet of grove schuld van Bodee Advocaten. 4.2. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Bodee Advocaten er vanuit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID 5.1. Iedere aansprakelijkheid van Bodee Advocaten dan wel van haar bestuurders alsmede van haar werknemers en een ieder die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt is ingeschakeld, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Bodee Advocaten wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten gevestigd te Den Haag, daaraan stellen. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan opdrachtgevers toegezonden. 5.2. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Bodee Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van Euro 50.000,00. 5.3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Bodee Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Bodee Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 6: HONORARIUM EN VERSCHOTTEN 6.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Bodee Advocaten omvatten het eigenlijke honorarium en de zogeheten verschotten. 6.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. 6.3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door Bodee Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. 6.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Bodee Advocaten bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Bodee Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief. 6.5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Bodee Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op een percentage van het honorarium. 6.6. Eventueel betaalde voorschotten zullen worden verrekend met de slotdeclaratie.

ARTIKEL 7: BETALING 7.1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van één maand gedeclareerd. 7.2. Betaling van declaraties van Bodee Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 7.3. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter betaling van verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere declaratie. 7.4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. 7.5. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Bodee Advocaten, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Bodee Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

ARTIKEL 8: ARCHIVERING, ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

8.1. Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Bodee Advocaten behoudt zich het retentierecht op het dossier voor, indien de declaraties van Bodee Advocaten niet volledig zijn voldaan, met inachtneming van de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep. 8.2  Teneinde de dienstverlening te kunnen uitvoeren, worden door Bodee Advocaten persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever, onder meer om betere diensten te kunnen bieden en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 8.3  Bodee Advocaten verwerkt deze persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 8.4  Bodee Advocaten treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. 8.5  De door opdrachtgever aan Bodee Advocaten ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van Bodee Advocaten en om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de opdrachtgever. 8.6  Ingeval persoonsgegevens worden verwerkt en Bodee Advocaten hierbij optreedt als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 4 onder 7 AVG, dan heeft Bodee Advocaten met de “verwerker” in de zin van artikel 4 onder 8 AVG een “verwerkersovereenkomst” afgesloten, waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

ARTIKEL 9: KLACHTENREGELING 9.1 De Klachtenregeling van Bodee Advocaten treft u (via deze link) hier aan

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 10.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Bodee Advocaten is Nederlands recht van toepassing. 10.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Bodee Advocaten (mede) is gevestigd, onverminderd het recht van Bodee Advocaten om de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Een wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan binnen zes weken nadat Bodee Advocaten heeft aangegeven het geschil voor te leggen aan voornoemde rechtbank, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.